МЭДЭЭ

Үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалт зохион байгуулагдлаа

2022 оны 09 дүгээр сарын 19, 20-ны өдрүүдэд ерөнхий боловсролын сургуульд хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын үлгэрчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүйн зөвлөмж, Анги удирдсан багшаар дамжуулж эцэг эхийн боловсролыг дэмжих арга зүйд дэмжлэг үзүүлэх үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалтыг Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Боловсролын ерөнхий газар, Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн, сургагч багш […]

МЭДЭЭ

Үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалт зохион байгуулагдлаа

2022 оны 09 дүгээр сарын 19, 20-ны өдрүүдэд ерөнхий боловсролын сургуульд хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын үлгэрчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүйн зөвлөмж, Анги удирдсан багшаар дамжуулж эцэг эхийн боловсролыг дэмжих арга зүйд дэмжлэг үзүүлэх үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалтыг Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Боловсролын ерөнхий газар, Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн, сургагч багш […]

МЭДЭЭ

Үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалт зохион байгуулагдлаа

2022 оны 09 дүгээр сарын 19, 20-ны өдрүүдэд ерөнхий боловсролын сургуульд хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын үлгэрчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүйн зөвлөмж, Анги удирдсан багшаар дамжуулж эцэг эхийн боловсролыг дэмжих арга зүйд дэмжлэг үзүүлэх үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалтыг Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Боловсролын ерөнхий газар, Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн, сургагч багш […]