МЭДЭЭ

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ

Боловсрол шинжлэх ухааны яамны Салбарын хяналтын газрын даргын баталсан 2023 оны 04 сарын 11-ны өдрийн 03-00/03 дугаар Боловсролын сургалтын байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх тухай удирдамжийн дагуу Хөгжил политехник коллежийн үйл ажиллагаанд Боловсрол шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 03 сарын 28-ны өдрийн А/127 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан №03/6.1-3. Мэргэжлийн болон Техникийн боловсрол, сургалтын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас, мөн тушаалын 6 дугаар хавсралтаар баталсан №03/6.1-6. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын Дотуур байрны үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудсаар БШУГ-ын Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Алтанхишиг 2023 оны 05 сарын 04-09-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ.